Functiewaardering

Het FUWA-systeem biedt scholen de mogelijkheid om te differentiëren in functies. De school kan daarmee functies passend en op maat voor de school (laten) beschrijven en waarderen. Dit dient altijd te gebeuren door gecertificeerde FUWA-deskundigen. Onze medewerkers kunnen scholen helpen bij het hanteren van niet-normfuncties waarmee kan worden afgeweken van de nu bestaande normfuncties uit de CAO. Het gebruik van het systeem “FUWA” is hierbij een CAO-verplichting.

Functiebeschrijving en functiewaardering op maat biedt de school meer flexibiliteit en mogelijkheden om de inrichting van de schoolorganisatie af te stemmen op de missie en visie en de organisatiedoelstellingen.

Hierdoor kan een school beter inspelen op interne en externe ontwikkelingen en daarbij zorg dragen voor passende beloning voor medewerkers. In de CAO PO 2009 is opgenomen dat de werkgever en de personeelsgeleding van de (G)MR jaarlijks voor 1 augustus moeten zorgen voor aanpassing van het functieboek op zowel bestuursniveau als schoolniveau, met inachtneming van de afspraken over de functiemix.

Met het oog op de ontwikkelingen in het onderwijs is functiedifferentiatie een belangrijk middel om loopbaanmogelijkheden in het onderwijs en daarmee de aantrekkelijkheid van de sector te verbeteren. In het Convenant Leerkracht van Nederland is afgesproken dat per 1 augustus 2010 een start wordt gemaakt met de invoering van meer hogere lerarenfuncties. De invoering van deze zogenaamde functiemix is een belangrijk onderdeel uit de afspraak over een betere beloning van onderwijspersoneel.

Governance
De functiedifferentiatie is ook van belang in het kader van de ontwikkelingen met betrekking tot scheiding bestuur en intern toezicht. In het bijzonder is dit van belang voor organisaties die kiezen voor het Raad van Toezichtmodel. Doorgaans worden de bestuurders in het RVT-model bezoldigd. Het primair onderwijs kent echter geen leidraad voor de bezoldiging van deze bestuurders. Het is dan ook raadzaam om middels FUWA de door de betreffende bestuurders te vervullen functies te waarderen en in een salarisschaal in te delen.

De ISBO heeft drie medewerkers in dienst welke FUWA-gecertificeerd zijn voor het gehele onderwijs. DE ISBO kan de scholen zodoende ondersteunen om bovenstaande te realiseren

Mocht u hierover vragen hebben, neemt u dan contact op met onze medewerkers via info@deisbo.nl of via 033 4571001.

TOP