Medezeggenschap

Trainingen medezeggenschap

Medezeggenschap op scholen biedt personeel en ouders (in het VO: ook leerlingen) de mogelijkheid om met het bevoegd gezag mee te denken, mee te praten en mee te beslissen over de gang van zaken op school. De medezeggenschapsraad (MR) voert dan ook regelmatig overleg met het bevoegd gezag. Het kan dan gaan om onderwerpen als het schoolplan, het lesrooster, de vakantieregeling, de ouderbijdrage, et cetera. De MR levert hiermee een aanzienlijke bijdrage aan het beleid van de organisatie en daarmee de kwaliteit van het onderwijs.

De ISBO richt zijn pijlen op goede onderwijskwaliteit op de islamitische scholen. Een goedgeëquipeerde medezeggenschapsraad is dan onontbeerlijk. In deze tijd van grote onderwijsbezuinigingen is de rol van de medezeggenschapsraad aanzienlijk groter. Al bij al zijn een goed functionerende medezeggenschapsraad, en een schoolbestuur dat de Wet medezeggenschap op scholen kent en naleeft, van groot belang. De ISBO verzorgt om die reden de Basiscursus Medezeggenschap.

Cursus voor (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden
De cursus Medezeggenschap voor medezeggenschapsraden beslaat drie dagdelen. Daarmee is er voldoende tijd om u wegwijs te maken in de verschillende regelingen van de medezeggenschap en kunt u interactief meedoen.

Op dagdelen 1 en 2 leert u wat de taken en bevoegdheden zijn van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad op basis van de WMS en de geldende CAO. Zo krijgt u volop informatie over de rechten en plichten die u heeft ten aanzien van het schoolbestuur.

Op dagdeel 3 wordt u onderwezen in vergaderen en vergadertechnieken. Als MR-lid zult u regelmatig vergaderen. In een vergadering is het belangrijk om zo efficiënt mogelijk te vergaderen. Hoe u dat kunt doen, wordt u allemaal duidelijk in dit gedeelte van de cursus.

De Basiscursus Medezeggenschap wordt in-house verzorgd. De cursus heeft vaste onderdelen, maar kan ook worden toegesneden op maat. U kunt zelf aangeven op welke onderdelen u dieper wilt ingaan, of over welke onderwerpen u meer informatie wilt hebben.

Cursus voor bestuurders/directeuren
De cursus Medezeggenschap voor bestuurders/directeuren bestaat uit twee dagdelen. Tijdens de cursus wordt uitvoerig stilgestaan bij de besluiten die het bevoegd gezag dient voor te leggen aan de (G)MR of de afzonderlijke geledingen voor advies, instemming of ter informatie. Verder worden de termijnen besproken die het bevoegd gezag in acht dient te nemen in het kader van medezeggenschap. Tevens krijgt u informatie over hetgeen opgenomen dient te worden in het medezeggenschapsstatuut en –reglement.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ISBO:
Tel. nr.: 033 457 1001
E-mail: info@deisbo.nl

TOP