Missie

De ISBO is een organisatie die opereert vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid. Vanuit een pro-actief handelen stimuleert ze het islamitisch onderwijs om zich blijvend te ontwikkelen tot onderwijsinstellingen die gekenmerkt worden door een positief schoolklimaat, een goede leerlingenzorg, verantwoord didactisch en pedagogisch handelen en een goede kwaliteitszorg. Centraal in de ontwikkeling van deze kernkwaliteiten staat de islamitische identiteit van de school. Deze identiteit houdt bepaalde basiswaarden in, die de ontwikkeling van het onderwijs ten goede komen. Zo is verdraagzaamheid nodig om te leren samenleven, gelijkwaardigheid om een ander te leren respecteren en wederzijds begrip nodig om elkaar te leren verstaan.

De ISBO vertegenwoordigt een diversiteit aan islamitische scholen en schoolbesturen. Deze diversiteit draagt bij aan de integratie van islam in een pluriform Nederland. Dankzij de diversiteit van islamitische scholen en een brede islamitische achterban, is de ISBO een overkoepelend orgaan dat verschillende islamitische achtergronden bij elkaar brengt. Als het gaat om de dialoog met het islamitisch onderwijs in Nederland, neemt de ISBO een centrale positie in.

De ISBO voorziet zo enerzijds in de behoefte om een regionale en landelijke gesprekspartner te zijn en anderzijds voorziet ze in de behoefte om islamitische scholen en schoolbesturen te begeleiden in hun verdere ontwikkeling tot een kwalitatief sterke, islamitische school.

Missie van de ISBO
De ISBO verleent binnen haar mogelijkheden diensten, die zijn afgestemd op de behoeften van haar leden.
De ISBO behartigt de belangen van het Islamitisch Onderwijs op een professionele manier.
De ISBO vervult een intermediaire functie tussen het Islamitisch Onderwijs en haar omgeving.

Visie van de ISBO
De ISBO is een besturenorganisatie van scholen op Islamitische grondslag en neemt de Koran en Sunnah als uitgangspunt.
De ISBO maakt zich vanuit een duidelijke visie op het Islamitisch onderwijs sterk voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs waarin de ontwikkeling en vorming van het kind tot zijn recht komt.
De ISBO maakt zich sterk voor Nederlandse scholen op islamitische grondslag door mensen erbij te betrekken die vanuit hun deskundigheid en op basis van respect, verdraagzaamheid en zelfreflectie een bijdrage willen leveren aan de maatschappij.

Visie

De ISBO zal zich in de toekomst richten op de bevordering van de integratie van het islamitisch onderwijs door middel van participatie. Met de participatie van het islamitisch onderwijs zal de islamitische gemeenschap steeds meer een cultureel onderdeel worden van de Nederlandse samenleving. Het islamitisch onderwijs creëert een context waarin met elkaar wordt nagedacht over, en gewerkt wordt aan, de integratie van islam in Nederland.

De ISBO heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld van een pioniersorganisatie naar een meer professionele besturenorganisatie. Ook in de toekomst zal ze zich blijven professionaliseren, de netwerken verder uitbreiden, de dienstverleningen verder ontwikkelen en het islamitisch onderwijs blijven vertegenwoordigen.

TOP